Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1       Wouter Bouw: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, geregistreerd onder
KvK-nummer: 68973373. Verder te noemen “Opdrachtnemer”. 

1.2       Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

1.3       Consument: de Opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.4       Overeenkomst: iedere tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Opdrachtnemer zich verbindt tot het leveren van zaken en/of verrichten van werkzaamheden. Onder overeenkomst wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan de “aannemingsovereenkomst” als bedoeld in het volgende lid, tenzij de aard of strekking van de desbetreffende bepaling daaraan in de weg staat.

1.5       Aannemingsovereenkomst: iedere tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt tot het tot stand brengen en opleveren van een werk van stoffelijke aard.

1.6       Werkzaamheden: alle tussen partijen overeengekomen en door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen het ontwerpen, fabriceren en/of installeren van de zaken, alsmede het eventueel optimaliseren en onderhouden van de zaken.

1.7       Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

Artikel 2 Algemeen

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2       De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.4       Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

2.5       Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden  geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.6       Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1       De offertes van Opdrachtnemer zijn geldig gedurende een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de door haar gedane offertes gebonden indien aanvaarding van de offerte binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk door Opdrachtgever is bevestigd.

3.2       De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand na ondertekening van de offerte door beide partijen of zodra Opdrachtnemer een begin maakt met de uitvoering daarvan.

3.3       Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer hiermee schriftelijk akkoord gaat. 

3.4       Opdrachtnemer spant zich in het aanbod zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen. Ondergeschikte afwijkingen in onder meer beschrijvingen, tekeningen en/of andere specificaties binden Opdrachtnemer niet.

3.5       Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6       De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.7       Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8       De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Opdrachtnemer of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Zij mogen niet zonder haar toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder haar toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen veertien (14) dagen na een daartoe door Opdrachtnemer gedaan verzoek franco aan haar te worden toegezonden.

3.9       Indien Opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de totstandkoming van de offerte in rekening te brengen, mits zij Opdrachtgever direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. In geval Opdrachtnemer van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en Opdrachtgever de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen in eigendom over op Opdrachtgever, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van Opdrachtnemer.

3.10     Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever

4.1       Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke Opdrachtnemer naar het oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Hieronder zijn in elk geval, maar niet uitputtend, bouwtekeningen en andere bouwkundige informatie begrepen.

 

4.2       Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die veroorzaakt wordt doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

4.3       Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer – bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4       Opdrachtgever zal zorgen voor een juiste en tijdige afname en/of een juiste en tijdige uitvoering van alle installaties en toeleveringen, noodzakelijk voor het plaatsen van en/of de juiste werking van het product na installatie. Alle kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van deze verplichtingen door Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.5       Opdrachtgever zal in ieder geval voor eigen rekening en risico zeker stellen dat:

 1. Opdrachtnemer (haar personeel) terstond na het bereiken van de plaats van installatie

                        haar (hun) werkzaamheden kan (kunnen) beginnen en daarmee door kan (kunnen)

                        gaan gedurende normale werktijden en voorts buiten normale werktijden indien dit door

                        Opdrachtnemer noodzakelijk mocht worden geacht, mits Opdrachtnemer

                        Opdrachtgever daarvan tijdig in kennis heeft gesteld;

 

 1. aan Opdrachtnemer (haar personeel) voldoende verblijfsruimte en/of voorzieningen ter beschikking worden gesteld, zoals toepasselijke wet- en regelgeving vereist;

 

 1. de toegangswegen tot de plaats van installatie geschikt zijn voor het vereiste transport;

 

 1. de aangewezen installatieplaats geschikt is voor opslag en installatie;

 

 1. de noodzakelijke afsluitbare opslagruimtes voor materiaal, gereedschap en andere zaken beschikbaar worden gesteld;

 

 1. de noodzakelijke en gebruikelijke gas, water en elektriciteit, tijdig en kosteloos en op de juiste plaats aan Opdrachtnemer (haar personeel) ter beschikking worden gesteld;

 

 1. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en in acht worden gehouden ten einde te voldoen aan voorschriften van Opdrachtnemer, met name met betrekking tot de veiligheid en de toepasselijke wet- en regelgeving die ziet op het verwijderen van bestaande installaties/werken en het installeren van nieuwe installaties/werken;

 

 1. de geleverde producten bij het begin van en gedurende de installatie op de juiste plaats aanwezig zijn.

 

Artikel 5 Contractduur

5.1       De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1       Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.

6.2       Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.3       Het aangenomen werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening en risico van Opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

6.4       Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, voor zover Opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

6.5       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.6       Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.7       Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7 Wijzigingen van de overeenkomst en meer/minderwerk

7.1       Indien Opdrachtgever verlangt wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst te brengen, na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst, dient Opdrachtgever dit schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden, vóórdat Opdrachtnemer een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat Opdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen.

7.2       Indien de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen naar het oordeel van Opdrachtnemer een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is Opdrachtnemer gerechtigd op deze grond de overeenkomst met Opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.3       Indien Opdrachtnemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is Opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Opdrachtnemer te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van Opdrachtgever ter zake van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

7.4       Indien Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst erachter komt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten. Opdrachtnemer kan geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

7.5       Indien Opdrachtnemer voor het overige meent dat er sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

7.6       Partijen zullen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien Opdrachtgever niet binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de mededeling van Opdrachtnemer heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt Opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 8 Levering en uitvoeringstermijn

8.1       Levering zal plaatsvinden op de dag vermeld in de orderbevestiging of in gemeenschappelijk overleg en nadat Opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De door Opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen.

8.2       Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis van het afronden van de werkzaamheden ten behoeve van oplevering en inspectie. Het door Opdrachtnemer verrichte werk wordt als opgeleverd beschouwd indien:

 1. het werk al dan niet door ondertekening van een werkbon, door Opdrachtgever wordt goedgekeurd;
 2. Opdrachtgever Opdrachtnemer niet binnen 10 dagen na kennisgeving van oplevering voorziet van een goedkeuring (stilzwijgende aanvaarding);
 3. het werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen, dan wel het gedeelte dat door Opdrachtgever in gebruik is genomen.

8.3       Indien enige door Opdrachtnemer opgegeven termijn wordt overschreden, is Opdrachtnemer ter zake eerst in verzuim nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Opdrachtnemer een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Deze termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

8.4       De levertijd is gebaseerd op de werkomstandigheden die bekend waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en op tijdige levering van de materialen die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst heeft besteld. Indien buiten de schuld van Opdrachtnemer een vertraging op zou treden (i) als gevolg van verandering in de bedoelde werkomstandigheden of (ii) als gevolg van een vertraging in de levering van materialen die tijdig voor de uitvoering van het werk zijn besteld, komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer reeds nu overeen dat de leveringstermijn wordt verlengd voor zover noodzakelijk.

8.5       Het overschrijden van de leveringstermijn zal Opdrachtgever niet het recht geven om derden opdracht te geven verplichtingen alsnog uit te voeren, zonder (i) de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer dan wel (ii) het overleggen van een onherroepelijk vonnis dat hiertoe strekt.

Artikel 9 Prijzen en tarieven

9.1       Tenzij Opdrachtgever consument is, zijn de door Opdrachtnemer opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging/offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

9.2       Indien de opdracht op locatie bij Opdrachtgever wordt uitgevoerd zijn de kosten met betrekking tot gas, water en elektra voor rekening van Opdrachtgever.

9.3       Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren. De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

9.4       Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier (4) weken kunnen de door Opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.

9.5       Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht alle kostprijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte, dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever een consument is, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden indien de (kost)prijsverhoging door  Opdrachtnemer wordt gewenst binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

9.6       Elke Opdrachtgever is in geval van een prijsstijging van het vaste honorarium of uurtarief van meer dan 10% gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de bevoegdheid tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de Wet.

9.7       Opdrachtnemer zal Opdrachtgever schriftelijk van het voornemen tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief op de hoogte stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van, en de datum waarop, de prijsverhoging zal ingaan, vermelden.

9.8       Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het vaste honorarium of uurtarief van meer dan 10% niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 14 dagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk te ontbinden tegen de in de kennisgeving van Opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 10 Betaling

10.1     Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2     Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar.

10.3     Elke bevoegdheid van de ondernemer Opdrachtgever tot verrekening of opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

10.4     Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en wordt hij over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd indien sprake is van een consument Opdrachtgever en 1% rente per maand gedurende de maanden dat de ondernemer Opdrachtgever in verzuim verkeert, of de wettelijke handelsrente als die hoger is. Een deel van de maand heeft voor de berekening van de rente als een volledige maand te gelden.

10.5     Indien een Opdrachtgever (consument of ondernemer) in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten, die worden berekend volgens het 'Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012', voor rekening van voormelde Opdrachtgever, onverminderd de aan Opdrachtnemer overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

10.6     Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

10.7     Indien een consument Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige en of volledige betaling zal

            middels een herinneringssommatie nog éénmaal een aanvullende betalingstermijn van veertien

            (14) dagen worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke

            incassokosten.

 

10.8     In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Opzegging (ingeval van consumententransacties, artikel 7:764 BW)

11.1     Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

11.2     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de consument Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is de consument Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de consument Opdrachtgever.

11.3     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de consument Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan consument Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

11.4     Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de consument Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1     Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd – onverminderd alle overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen.

12.2     Indien bij Opdrachtnemer de gegronde vrees leeft dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal kunnen komen, is Opdrachtnemer gerechtigd de op hem rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft Opdrachtnemer Opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op Opdrachtgever rustende verplichting. Indien Opdrachtgever hier niet binnen 14 dagen na dagtekening van het verzoek van Opdrachtnemer aan voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

12.3     Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring indien:

 1. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 2. Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Opdrachtgever (natuurlijk persoon) toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 3. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

12.4     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.5     Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

12.6     Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

12.7     Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

12.8     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1     Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

13.3     Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.4     De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

13.5     Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-           de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor

                        zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 

-           de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer

                        aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer

                        toegerekend kunnen worden;

 

-           redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de ondernemer Opdrachtgever (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangend met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de ondernemer Opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.7     Opdrachtnemer is jegens de ondernemer Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.

13.8     Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.

13.9     Voor zover in voorkomend geval nog niet aan de ondernemer Opdrachtgever is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aam de ondernemer Opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.

13.10    Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Opdrachtnemer uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

 

Artikel 14 Overmacht

14.1     Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.2     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen.

14.3     Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.4     Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes (6) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.5     Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een  afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

15.1     Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

15.2     Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

15.3     Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

15.4     Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.

15.5     Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Artikel 16 Garantie, onderzoek en reclames

16.1     De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie-en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

16.2     De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes (6) maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie dan wel onderdelengarantie, dan is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten c.q. onderdelen van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montageafstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie dan wel onderdelengarantie bij de toeleverancier van Opdrachtnemer te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van Opdrachtgever. Alle verzendkosten van Opdrachtgever naar Opdrachtnemer zijn te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever. Garantie wordt uitgesloten op slijtdelen met als enige uitzondering fabricagefouten. Onder slijtdelen wordt verstaan: producten of onderdelen van producten waarbij kwaliteitsvermindering optreedt door gebruik. Er is uitsluitend garantie op de door Opdrachtnemer verkochte producten indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven.

16.3     Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

16.4     Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

16.5     Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen veertien (14) dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

16.6     Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overig bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.

16.7     Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

16.8     Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Opdrachtnemer ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Opdrachtnemer tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

16.9     Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 5 bepaalde schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen twaalf (12) maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen twaalf (12) maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

16.10    Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

16.11    Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijkosten, aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

17.1     Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2     De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

18.3     Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 19 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden.

19.1     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde

            van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

 

19.2     De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.